۳۲۶- به دیدار تو فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش       گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش دلربایی همه آن نیست ه عاشق بکشند   خواجه آن است ه باش غم خدمتگارش جای آن است که خون موج زند در دل لعل     زین تغابن که …
دسته ها :
شنبه سوم 12 1398
۴۲۰ – دل از دست داده ایم ما بی غمان مست دل ازدست داده ایم   همراز عشق و همنفس جام باده ایم برمابسی کمان ملامت کشید هاند       تا کارخود زابروی جانان گشاده ایم ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای   ما آن شقایقیم که باداغزاده ایم پیر مغان زتوبه …
دسته ها :
شنبه سوم 12 1398
۲۸۲- بلبل صبور دیگر زشاخ سرو سهی بلبل صبور   گلبانگ زد که چشم بد از روی گل به دور ای گل به شکر آنکه تویی پادشاه حسن       با بلبلان بیدل شیدا مکن غرور از دست غیبت تو شکایت نمی کنم       تا نیست غیبتی نبود لذت حضور گر دیگران …
دسته ها :
شنبه سوم 12 1398
۳۰۱- فرشته عشق دلم ربوده لولی وشیست شورانگیز           دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز فدای پیرهن چاک ماهرویان باد       هزار جامه تقوی و خرقه پرهیز خایل خال تو با خود به خاک خواهم برد     که تا زخال تو خاکم شود عبیر آمیز فرشته …
دسته ها :
شنبه سوم 12 1398
۶۰- مست باده ازل در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است       صراحی می صاف و سفینه غزل است جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است           پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است نه من زبی عملی درجهان ملولم و بس     ملالت علما …
دسته ها :
شنبه سوم 12 1398
۵۲۴- ای شمع چگل تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی     ورنه هر فتنه که بینی همه از خود بینی به خدایی که تویی بنده بگزیده او         که بر این چاکر دیرینه کسی نگزینی ادب و شرم ترا خسرو مهرویان کرد         آفرین بر تو …
دسته ها :
شنبه سوم 12 1398
۳۵۴- صحیفه عارض به سحر لعبت چشم تو ای خجسته خصال   به رمز خط تو ای آیت همایون فال به نوش لعل تو ای آب زندگانی من     برنگ و بوی تو ای نوبهار حسن و جمال به گرد راه تو یعنی که سایبان امید       به خاک پای تو یعنی …
دسته ها :
شنبه سوم 12 1398
۱۲۷- عاشقان اگر به باده مشکین دلم کشد شاید         که بوی خیر زهد ریا نمی آید جهانیان همه گو منع من کنید ا زعشق       من آن کنم که خداندگار فرماید طمع زفیص کرامت مبر که خلق کریم     گنه ببخشد و برعاشقان ببخشاید مقیم حلقه ذکرست دل …
دسته ها :
شنبه سوم 12 1398
۴۹- خون شقایق حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت     آری به اتفاق جهان م یتوان گرفت افشای راز خلوت ما خواست ردشمع   شکر حداکه سر دلش در زبان گرفت زین آتش نهفته که درسینه من است   خورشید شعله ایست که درآسمان گرفت م یخواست گل که دم زنداز رنگ و بوی …
دسته ها :
شنبه سوم 12 1398
۶۳- خلوتیان ملکوت دل ودینم شدو دلبر به ملامت برخاست     گفت با مامنشین کز تو سلامت برخاست که شنیدی که درین بزم دمی خوش بنشست   که نه درآخر صحبت به ندامت برخاست شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد       پیش عشاق توشبهابه غرامت برخاست درچمن باد بهاری …
دسته ها :
شنبه سوم 12 1398
X